event image event image

Konkurs
SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII
EDYCJA 2022

 

Rozstrzygnięto ósmą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły następujące samorządy: Gmina Górzyca, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Komarówka Podlaska, Miasto st. Warszawa – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Gmina Ujazd oraz Gmina Krokowa.

Konkurs był skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. Inicjatywa została objęta patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

- Nagrodziliśmy kolejne samorządy, które poprzez aktywność w obszarze  inwestycji energetycznych wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałają powstawaniu smogu, przyczyniają się do rozwoju elektromobilności czy odnawialnych źródeł energii. Prowadzą też edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii - mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł. Tegorocznymi laureatami zostali:

  • Gmina Górzyca – obszar działania Enea Operator,
  • Miasto i Gmina Gąbin – obszar działania Energa-Operator,
  • Gmina Komarówka Podlaska – obszar działania PGE Dystrybucja,
  • Miasto st. Warszawa - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa – obszar działania Stoen Operator,
  • Gmina Ujazd – obszar działania Tauron Dystrybucja,
  • Gmina Krokowa – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Gmina Górzyca została nagrodzona za wzorową i efektywną współpracę z Eneą Operator w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania warunków celu publicznego oraz uchwalania planów zaopatrzenia w energię elektryczną gminy, pozwalających realizować kluczowe dla regionu inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Decyzje Gminy  pozwoliły na sprawne, racjonalne technicznie oraz ekonomicznie, zaplanowanie i zrealizowanie inwestycji związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnej 110 kV i 15 kV na terenie Gminy. Inwestycje związane z przebudową linii 110 kV Kostrzyn - Górzyca, linii 110 kV Słubice-Górzyca, rozdzielni napowietrznej 110 kV w GPZ Górzyca oraz budowa i modernizacja linii napowietrznych SN umożliwiły przyłączenie do sieci Enei Operator farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 24 MW.

Miasto i Gminę Gąbin nagrodzono za tworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji energetycznych. Efektem proaktywnej współpracy z Energą-Operator i zaangażowania władz samorządu jest program kompleksowej modernizacji sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia w Gąbinie. Wysoka świadomość energetyczna budowana jest również wśród mieszkańców podczas regularnie odbywających się spotkań we wszystkich sołectwach gminy. Gąbin posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co w znaczący sposób ułatwia i skraca czas realizacji inwestycji, szczególnie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Samorząd także udostępnia grunty gminne pod ustalenie nowego przebiegu sieci energetycznej. Podczas potężnej nawałnicy, która w lipcu ub. roku pozbawiła zasilania ponad 8 tys. mieszkańców, gmina oddelegowała do wsparcia strażaków i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Dobry klimat i wzajemne zrozumienie potrzeb owocuje korzyściami dla obu stron i przekłada się na bezpieczeństwo ciągłości dostaw energetycznych dla mieszkańców i inwestorów.  

Samorząd Gminy Komarówka Podlaska został nagrodzony za aktywne działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców oraz realizację projektów mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Gmina Komarówka Podlaska aktywnie działa w kierunku elektromobilności, a w ostatnich latach zrealizowała też wiele projektów ekologicznych związanych z montażem instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pellet. Od wielu lat gmina inwestuje również w system oświetlenia drogowego, modernizując oraz stawiając nowe słupy i lampy, co znacznie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców.

Miasto st. Warszawa - Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa zostało nagrodzone za współpracę ze Stoen Operator na rzecz usprawnienia realizacji inwestycji energetycznych na terenie Miasta st. Warszawy oraz wspólne podejmowanie długofalowych działań odpowiadających na pojawiające się wyzwania w obszarze energetyki przy realizacji zarówno nowych inwestycji miejskich jak również inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych Stoen Operator. W szczególności za inicjatywę „Umowy liniowe i służebności na potrzeby inwestycji sieciowych” – polegającą na usprawnieniu procesu udostępnienia nieruchomości miejskich na potrzeby inwestycji sieciowych. Za współpracę ze Stoen Operator na rzecz pozyskiwania nieruchomości pod budowę strategicznych obiektów energetycznych (stacji 110 kV). Na wyróżnienie zasługuje też inicjatywa „Niezwłoczne wejście w teren” tj. wypracowanie zasad współpracy w przypadku  konieczności podjęcia natychmiastowych działań związanych z egzekucją obowiązku udostępnienia nieruchomości prywatnych na wypadek wystąpienia awarii zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi.

Gmina Ujazd została doceniona za podjęcie aktywnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w regionie i wzrost wykorzystania zielonej energii z odnawialnych źródeł. Uczestniczyła w programach wsparcia inwestycji proekologicznych, takich jak: Czyste Powietrze, Agroenergia, Mój Prąd, Moje Ciepło. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców udzielała dotacji celowych na instalację paneli fotowoltaicznych oraz wymianę nieekologicznych i mało efektywnych kotłów grzewczych na nowoczesne systemy, m.in. pompy ciepła. Prowadziła także działania edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców dotyczących konieczności podejmowania takich działań.

Gmina Krokowa otrzymuje tytuł „Samorząd przyjazny energii” w uznaniu za wzorową współpracę z inwestorem – Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – w zakresie uzgadniania lokalizacji nowej infrastruktury przesyłowej, prowadzenia otwartego dialogu, edukacji i kształtowania świadomości społecznej dla prowadzonych inwestycji związanych z wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych oraz budowy podmorskiego połączenia Polska - Litwa.

Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl .

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznych: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje.