event image event image

REGULAMIN KONKURSU SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

organizowanego przez

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

EDYCJA 2017

 

Warunki ogólne

§1

Organizatorem konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej w skrócie PTPiREE.

 

§2

Konkurs prowadzony jest w ramach działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie wiedzy na temat rynku energii elektrycznej, roli operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz współpracy w obszarze realizacji inwestycji sieciowych niezbędnych w kontekście zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej.

 

§3

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także do ich jednostek budżetowych uczestniczących w działaniach związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną np. zarządów dróg miejskich. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w Konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

 

§4

 1. W ramach Konkursu wybierane są samorządy, które w roku 2016 podjęły znaczące działania wspierające: niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych z obszaru danej jednostki samorządu terytorialnego;  przeciwdziałanie powstawaniu smogu lub rozwój elektromobilności.
 2. Przez działania wspierające: niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałanie powstawaniu smogu lub rozwój elektromobilności rozumie się m.in.:

a)      działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej,

b)     reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,

c)      wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu/kraju,

d)     aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych (o ile wystąpiły tego typu okoliczności),

e)    aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków,

f)     aktywne działania w celu przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

 1. W ramach Konkursu oceniane będzie wpisywanie się przez samorząd przynajmniej w jeden z obszarów aktywności, o których mowa w ust. 2.

 

Zgłoszenia

§5

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, zawierającego dane zgłaszanej jednostki samorządu terytorialnego wraz z opisem działań podjętych w 2016 roku oraz załączonymi ewentualnymi materiałami dodatkowymi i zdjęciami. Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw w formie multimedialnej np. prezentacja, film czy animacja.
 2. Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.konkurs.ptpiree.pl.
 3. Formularze zgłoszeniowe w konkursie SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy konkurs@ptpiree.pl lub przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
(z dopiskiem na kopercie „Konkurs - SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII”).

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od  19 kwietnia 2017 r. do  15 września 2017 r. (w przypadku wysyłki decyduje data wpływu do PTPiREE).

 

Ocena zgłoszeń i nagrody

§6

 1. Tytuły i nagrody w Konkursie przyznawane są w sześciu kategoriach, odpowiadających obszarom działania poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego: SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania ENEA Operator, SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania ENERGA-OPERATOR, SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania PGE Dystrybucja, SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania innogy Stoen Operator, SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania TAURON Dystrybucja, SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 2. Kandydat może otrzymać tytuł SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO ENERGII tylko w jednej kategorii.

 

§7

 1. Z grona zgłoszonych kandydatów, Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców we wszystkich sześciu kategoriach Konkursu. Kapituła ocenia kandydatów na podstawie zgłoszeń nadesłanych w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4. Od decyzji Kapituły nie przysługuje prawo odwołania. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w dowolnej kategorii w przypadku braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu.
 2. W skład Kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego. Na swoim posiedzeniu Kapituła ustala porządek obrad, kryteria oceny kandydatów oraz procedurę rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych.
 3. Organizator Konkursu nie podaje do publicznej wiadomości liczby głosów oddanych na poszczególnych laureatów.
 4. Gmina, która w ocenie Kapituły konkursu podjęła w 2016 roku najbardziej wyróżniające się działania wspierające: niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałanie powstawaniu smogu lub rozwój elektromobilności otrzymuje tytuł SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII, nagrodę oraz dyplom i pamiątkową statuetkę.

 

§8

 1. Każdy z laureatów Konkursu otrzymuje nagrodę - grant inwestycyjny o wartości 15.000,00 złotych.
 2. Grant zostanie wykorzystany na dalsze inwestycje na terenie danej gminy uzgodnione pomiędzy laureatem i Organizatorem Konkursu w oparciu o potrzeby danej jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Realizacja uzgodnionego między laureatem i Organizatorem Konkursu sposobu wykorzystania grantu leży w kompetencji stosownych władz zwycięskiej jednostki samorządu terytorialnego.

 

§9

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia  15 października 2017 r.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do końca października 2017 roku na stronach internetowych Organizatora: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl, na co uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Konkursie.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2017 r. podczas ogólnopolskiego wydarzenia branżowego.
 4. Dla potrzeb promocji Konkursu, Organizator opublikuje informacje o Konkursie na swojej stronie internetowej www.konkurs.ptpiree.pl. Dodatkowo, informacje o Konkursie zostaną umieszczone na stronach internetowych współorganizatorów tj.: www.operator.enea.pl, www.energa-operator.pl, www.pgedystrybucja.pl, www.innogystoenoperator.pl, www.tauron-dystrybucja.pl, www.pse.pl.

 

Postanowienia dodatkowe

§10

Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest "grą losową" ani "loterią fantową", których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

 

§11

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich.
 2. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie (na adres PTPiREE, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań) w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną ich zgłoszenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator w terminie 14 od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsze działania i wnioski w tej sprawie nie będą rozpatrywane.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 12

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, a nawet odwołania w przypadku wystąpienia siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej: www.konkurs.ptpiree.pl .
 5. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Tatiana Kurosz, tel. 061 846 02 35, e-mail: kurosz@ptpiree.pl.

                                                                                                     

Załączniki do regulaminu znajdują się w zakładce "Zgłoszenie"